Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Çağrı Aydın Gülbahar, Didem Koşar
Özel Okul Yöneticilerinin Yetenek Yönetimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
10.14689/issn.2148-2624.1.8c.3s.10m

Öz. Bu çalışmanın amacı, özel okul yöneticilerinin yetenek yönetimine ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yürütülen araştırma durum desenindedir. Araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Ankara’da maksimum çeşitlilik örneklem yöntemi ile seçilen 23 özel lise yöneticisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yarı yapılandıırlmış görüşme formu ve içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmada yöneticiler öğrenci başarısı, veli beklentileri, rekabet edebilme ve teknolojinin önemi, maddi ve fiziki imkânlar, okul iklimi, kurum kültürünün önemi, ücret politikası ve kariyer olanakları konusunda görüş bildirmişlerdir. Ayrıca, araştırma sonunda yeteneğin doğru tespitinde sorunlar yaşandığı, öğretmenlerin gelişimi için mentörlük, elektronik öğrenme, oryantasyon gibi faaliyetlerin uygulanmadığı, objektif kriterlere dayalı performans değerlendirme sisteminin olmadığı ve geleceğe yönelik yetenek belirleme ve liderlik geliştirme faaliyetlerinden bahsedilmediği ortaya konmuştur. Araştırma sonunda eğitim kurumlarının yönetim stratejilerinin yetenek yönetimi anlayışı ile oluşturulabileceği, okul yöneticilerinin yetenek yönetimi uygulamalarını geliştirecek eğitimlere yer verilebileceği, yetenekli öğretmenleri çekmek için okulların çeşitli çekme kanalları kullanabilecekleri ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yetenek, yetenek yönetimi, özel okul, okul yöneticisi, insan kaynakları yönetimi

643 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam