Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Ahmet Simsar, Shannon G. Davidson
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançlarının Kaynakları: Bir Fenomenoloji Çalışması
10.14689/issn.2148-2624.1.8c.3s.1m

Öz. Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik inancını ve onların öz yeterlik inancının kaynaklarını anlamayı açıklamadır. Okul öncesinde fen eğitimi dersini alan üç (3) öğretmen adayı bu çalışmaya katılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme ve sınıf içerisinde derse katılımla ilgili gözlem notlarının analizlerine bakıldığında, katılımcıların fen eğitimi ders planlamaları ve kazanımlarıyla ilgili olumsuz deneyimlerinin kendilerinin öz yeterlik inançlarına olumsuz etki ettiği bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların uygulama öğretmenleri (mentor öğretmen), daha önceki okul öncesinden üniversiteye kadar fen eğitimi veren öğretmenleri ve okul öncesinde Fen eğitimi dersini veren profesörün bazı olum yönde fen öğretimi öz yeterlik inançlarına katkı sağladığı bulunmuştur. Ayrıca araştırmaya katılan öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamaları boyunca yapmış oldukları fen etkinlikleri ve okul öncesinden lise son sınıfa kadar olan fen eğitimi deneyimleri yine bazı olumlu ve olumsuz etkilerini olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın bulguları doğrultusunda öğretmen yetiştirme programlarına ve araştırmacılara, öğretmen adaylarının okul öncesinde fen eğitimi öz yeterlik inançlarının kaynakları ve bunların etkileri üzerine çalışmalar yapılabileceğini önermiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitimi, öğretmen adayları, fen öğretimi, öz-yeterlik

545 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam