Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Ali Çağatay Kılınç, Mahmut Polatcan, Tuba Yaldız
Dönüşümcü Okul Liderliği Araştırmalarındaki Gelişmeler: Sistematik Bir Derleme
10.14689/issn.2148-2624.1.8c.3s.3m

Öz. Bu çalışma Türkiye’de dönüşümcü liderlik alanındaki ampirik gelişimin doğasını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu araştırma 2000-2019 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tez merkezi veri tabanında okullarda dönüşümcü liderliğe yönelik yayınlanan toplam 109 lisansüstü tezini kapsamaktadır. Sonuçlar dönüşümcü liderlik ile iş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin sıklıkla çalışıldığı görülmüştür. Bununla birlikte dönüşümcü liderlik ile örgütsel vatandaşlık, okul kültürü, okul iklimi, informal ilişkiler, duygusal zekâ, örgütsel imaj ve motivasyon arasındaki ilişki bir dizi araştırmaya konu olmuştur. Araştırmalarda politika yapıcı ve uygulayıcılara müdürlerin dönüşümcü liderlik davranışlarının geliştirilmesine yönelik genel olarak hizmet içi eğitim ve lisansüstü eğitim olanaklarının sunulması gibi öneriler sunulmuştur. Öte yandan araştırmacılara yönelik önerilerde sıklıkla kavramın farklı örneklemlerde çalışılması ve nitel araştırmaların yaygınlaştırılması vurgulanmıştır. Bu bağlamda dönüşümcü liderliğin öncülleri ve sonuçlarının yanı sıra aracı ve düzenleyici etkilerin oldukça sınırlı düzeyde incelenmiş olduğu görülmektedir. Bir okulun etkili olabilmesi ve öğrenci başarısına katkı sağlayabilmesi için okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışları sergilemeleri önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dönüşümcü liderlik, okul müdürü, sistematik derleme, lisansüstü tez

590 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam