Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Hülya Pehlivan, Zeynep Şen Akçay, Nilay Neyişci
Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin “İngilizce” ve “İngilizce Öğrenmeye” Yönelik Metaforik Algıları
10.14689/issn.2148-624.1.8c.2s.11m

Öz. Bu araştırmanın amacı Hacettepe Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfında İngilizce eğitimi alan öğrencilerin “İngilizce”ye ve “İngilizce öğrenme”ye yönelik metaforik algılarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğrenim görmekte olan 60’ı kız, 47’si erkek olmak üzere toplam 107 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “İngilizce/İngilizce öğrenmek …..gibidir. Çünkü ….” biçiminde ifade edilmiş bir açık uçlu anket yoluyla toplanmıştır. İçerik analizi kullanılarak yapılan incelemeler sonucunda katılımcılar “İngilizce”ye ilişkin 96, “İngilizce öğrenme”ye ilişkin 102 adet geçerli metafor üretmişlerdir. Ayrıca, öğrenciler “İngilizce” için sekiz farklı kavramsal kategori oluştururken, “İngilizce öğrenme”ye ilişkin on farklı kavramsal kategori oluşturmuşlardır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce’ye ve İngilizce öğrenmeye yönelik geliştirdikleri metaforik algıları büyük ölçüde olumludur ve bu öğrenciler İngilizce öğrenmenin kaçınılmaz bir gerçek olduğununun da farkındadırlar. Öğrencilerin metaforik algılarının olumlu olması hem dili zenginleştirmekte hem de öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İngilizce, İngilizce öğrenmek, metafor, metaforik algılar, İngilizce öğrenmeye yönelik metaforik algılar

271 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 2

Indexed By

 
#
Tamam