Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Eda Aksoy Tosun, F. Belgin Özaydınlı
Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımına Dayalı olarak Hazırlanan 2017 Ortaöğretim İngilizce Dersi Programının Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri
10.14689/issn.2148-624.1.8c.2s.12m

Öz. Bu araştırmanın amacı, harmanlanmış öğrenme yaklaşımına dayalı olarak hazırlanan 2017 Ortaöğretim İngilizce Dersi Programının uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu ve veri analiz yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada Kocaeli’de bulunan Anadolu liselerinde görev yapan 20 İngilizce öğretmeniyle görüşme yapılmıştır. Bulgular öğretmenlerin program hazırbulunuşluğu, öğretmenlerin derslerde gerçekleştirdikleri uygulamalar, öğrenci hazırbulunuşluğu ve teknolojiye sahip olma, kurumsal alt yapı ve uzman desteği başlıklarında değerlendirilmiştir. Araştırmada, öğretmenlerin harmanlanmış öğrenme yaklaşımını olumlu kabul etmelerine karşın gerekli hizmet içi eğitimi almamaları, Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanan ders materyallerinin harmanlanmış öğrenme yaklaşımını destekler nitelikte olmaması, EBA ve DynEd’in ortaöğretim İngilizce dersine uygun içerik barındırmaması, öğrencilerin teknoloji okuryazarlığının düşük olması, kurumların internet bağlantısı, bilgisayar temini ve uzman desteği sağlamada yetersiz kalması gibi nedenlerle 2017 İngilizce Dersi Öğretim Programı’nın uygulanmasında engellerle karşılaşıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Harmanlanmış öğrenme, bilişim teknolojileri, Orta öğretim İngilizce öğretim programı

266 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 2

Indexed By

 
#
Tamam