Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Hasret Güven, Asuman Seda Saracaloğlu
Dokuzuncu Sınıf İngilizce Ders Kitabının Öğretmen ve Uzman Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
10.14689/issn.2148-624.1.8c.2s.4m

Öz. Bu araştırmanın amacı devlet ortaöğretim okullarında dokuzuncu sınıf İngilizce ders kitabı olarak kullanılan Power Up 9 ders kitabı setinin ortaöğretim dokuzuncu sınıf İngilizce öğretim programına uygunluğunun öğretmen ve uzman görüşlerine göre incelenmesidir. Çalışma, nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup görüşme ve doküman analizi teknikleri kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu 15 dokuzuncu sınıf İngilizce öğretmeni ile üniversitelerde görev yapmakta olan 5 alan uzmanından oluşmaktadır. Veriler yarı-yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile elde edilmiş; içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiş ve Power Up 9 ders kitabı setinin doküman analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçları 9. sınıf İngilizce ders kitabının fiziksel özellikleri ve öğretim programının hedef boyutu açısından kısmen yeterli olduğunu, ancak içerik, öğrenme öğretme süreçleri ve değerlendirme boyutları bakımından yetersiz olduğunu ortaya çıkarmıştır. Öğrenci çalışma kitabının ders kitabını destekleyici ve ilgi çekici olduğu; ancak öğretmen kılavuz kitabının öğretmen için yönlendirici olmadığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, ders kitabının sistematik olarak değerlendirilmesi önerisinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ders kitabı, İngilizce öğretim programı

344 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 2

Indexed By

 
#
Tamam