Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Fatma Kesik, Kadir Beycioğlu
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının Okullara Katkısı: Comenius Çok Taraflı Okul Ortaklıları Projeleri Örneği
10.14689/issn.2148-624.1.8c.2s.5m

Öz. Bu nitel araştırmanın temel amacı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yer alan Comenius Çok Taraflı Okul Ortaklıkları Projelerinin okullara katkısına  ilişkin öğretmen görüşlerini  ortaya koymaktır. Araştırmada fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Bu kapsamda, Comenius Çoklu Okul Ortaklıkları Projelerine katılım gösteren okullarda görev yapan otuz öğretmen araştırmaya katılmıştır. Araştırmanın katılımcıları amaçlı örnekleme yöntemlerinden aşırı/aykırı durum örneklemesi tekniği ile seçilmiştir. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla toplanmış ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma bulguları Comenius Çok Taraflı Okul Ortaklıkları Projelerine ilişkin katılımcıların olumlu algılara sahip olduklarını ve katılımcıların kişisel/mesleki, sosyal, kültürel gelişimlerine ve yabancı dil öğrenmelerine büyük ölçüde katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur. Bununla beraber, projelerin kurumsal düzeyde okullara sınırlı düzeyde katkıda bulunduğu ve bu katkıların da çoğunlukla projelerde aktif rol alan öğretmenler ve katılımcı okullar lehine olduğu ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, Comenius projelerinin, katkılarını arttırmak için  katılımcılar tarafından problem olarak ileri sürülen görüşlerin dikkate alınması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, Comenius Çok Taraflı Okul Ortaklıkları Projeleri, öğretmenler, okullar.

286 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 2

Indexed By

 
#
Tamam