Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Gülçin Mutlu
Türk Akademisyenlerin Yağmacı Dergilere İlişkin Görüşleri: Bir Nitel Betimsel Çalışma
10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.6m

Atıf için:
Mutlu, G. (2020). Türk akademisyenlerin yağmacı dergilere ilişkin görüşleri: Bir nitel betimsel çalışma.
Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education,
8(1), 107-134. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.6m

Öz. Son yıllarda bilimsel etik kurallarını açık erişim maskesi altında istismar eden yağmacı dergilerin sayısında büyük bir artış olmuştur. Bu anlamda, bilim etiği ve bilimsel iletişim mantığını korumak adına bu dergilere ilişkin araştırmacıların farkındalık düzeylerinin belirlenmesi bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ihtiyaca hizmet etmek için, bu çalışma Türk akademisyenlerin yağmacı dergi kavramından ne anladıklarını betimlemeyi ve onları bu tür dergilerde yayın yapmak zorunda bırakan nedenleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Temel nitel betimsel deseninin kullanıldığı bu çalışmada edinilen nitel verilerin analizi sonucunda Türk akademisyenlerin yağmacı dergilere yönelik genel özellikleri tanıma anlamında bir farkındalık düzeyine sahip oldukları ve belirttikleri özelliklerin alanyazın ile örtüştüğü görülmüştür. Türk akademisyenleri bu dergilerde yayın yapmaya iten unsurlar konusunda, yine alanyazındakine benzer şekilde “yayınla ya da yok ol” baskısının etkisinin yoğun bir şekilde hissedildiği ve akademisyenlerin akademik teşvik ile doçentlik başvuru ölçütlerini sağlamak adına bu dergilere yayın gönderme gibi bir eğilimlerinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Yağmacı yayın, yağmacı dergi, bilim etiği

1087 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam