Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Gamze Karaer, Ersin Karademir, Özden Tezel
Proje Tabanlı Öğretimin Fen Laboratuvarı Dersinde Kullanımının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.4m

Atıf için:
Karaer, G., Karademir, E. ve Tezel, Ö. (2020). Proje tabanlı öğretimin fen laboratuvarı dersinde kullanımının sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(1), 73-95.
doi:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.4m

Öz. Bu çalışmanın amacı, “Proje Tabanlı Öğretim (PTÖ)” uygulamalarının fen laboratuvarı dersine etkisinin sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılarak 36 öğretmen adayına fen ve teknoloji laboratuvar uygulamaları II dersi kapsamında proje tabanlı öğretim etkinlikleri uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Görüşme Formu” kullanılmıştır. Görüşme formu öğrencilere uygulamadan önce ve uygulamadan sonra olmak üzere iki kez uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre, PTÖ yöntemi sayesinde fen laboratuvar uygulamalarının zenginleştiği ve öğretmen adaylarının proje yapım aşamalarını öğrendikleri belirtilmiştir. Bu sonuca bağlı olarak, sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji laboratuvar uygulamaları lisans dersleri haricinde diğer fen bilimleri ya da öğretimi ile ilgili dersleri proje tabanlı öğretim yaklaşımı ile plânlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Fen laboratuvarı, proje tabanlı öğretim, sınıf öğretmeni adayları

535 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam