Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
İsa Deveci, Sümeyye Kavak
Ortaokul Öğrencilerinin Yenilikçilik Algıları ve Yenilikçi Düşünme Eğilimleri: Bir Keşfedici Ardışık Desen
10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.15m

Atıf için:

Deveci, İ. ve Kavak, S. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Yenilikçilik Algıları ve Yenilikçi Düşünme Eğilimleri: Bir Keşfedici Ardışık Desen. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education,8(1), 346-378. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.15m

Öz. Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin “yenilikçilik” kavramına ilişkin algılarını belirlemek, belirlenen algılara bağlı olarak ölçme aracı geliştirmek ve geliştirilen ölçme aracı ile genel eğilimlerini incelemektir. Araştırma, karma yöntem temel desenlerinden biri olan keşfedici ardışık desene göre tasarlanmıştır. Araştırmaya toplam 1300 ortaokul (5-8. sınıf) öğrencisi dahil edilmiştir. Nitel veriler, öğrenciler tarafından yazılan kompozisyonlar, doldurulan açık uçlu anket formları ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla elde edilmiştir. Nicel veriler ise nitel bulgulara ve ilgili alanyazına bağlı olarak geliştirilen “Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Yenilikçi Düşünme Eğilimi Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Nitel verilerin analizi sonucunda oluşturulan kodlardan; yeniliğe açık olma, yenilikçi grup liderliği, yenilikçi problem çözme, yenilikçi öz-yeterlik, yenilikçi risk alma, bireysel yenilikçilik ve yenilikçi azim kategorilerine ulaşılmıştır. Nicel verilerin analizi sonucunda beş faktörlü bir yapıda (yeniliğe açık olma, yenilikçi problem çözme, yenilikçi öz-yeterlik, yenilikçi grup liderliği ve yenilikçi azim) 25 maddeden oluşan bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Öğrencilerin genel yenilikçi düşünme eğilimlerine bakıldığında yaklaşık olarak %35’inin düşük, %19’unun orta %46’sının ise yüksek yenilikçi düşünme eğilimine sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Yenilikçi düşünme, yenilikçilik algıları, karma yöntem, keşfedici ardışık desen, ölçek geliştirme

935 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam