Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Sıtkıye Kuter, Bekir Özer
Öğretmen Adaylarının Araştırma-temelli Öğrenme ile Yürütülen Kuramsal Bir Derste Yapılandırmacı Kurama İlişkin Deneyimleri
10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.7m

Atıf için:

Kuter, S., & Özer, B. (2020). Student teachers’ experiences of constructivism in a theoretical course built on inquiry-based learning. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(1), 135-155. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.7m

Öz. Bu çalışma, bir öğretmen eğitimi programında kuramsal bir dersin bir parçası olarak öğretmen adaylarının ortaöğretim okullarında öğretim süreçlerinde yapılandırmacı kuramın ne kadar uygulandığını araştırmaları sonucunda neler öğrendiklerini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmanın katılımcılarını ‘Öğretme-Öğrenme Kuram ve Yaklaşımları’ dersini alan 28 öğretmen adayı oluşturmuştur. Nitel veriler görüşmeler ve yansıtıcı raporlarla, nicel veriler ise öğretmen adaylarının yazdığı raporların dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilmesi sonucu toplanmıştır. Bulguların güvenilirliği çeşitleme, uzman incelemesi ve çoklu kodlama yoluyla sağlanmıştır. Bulgular, öğretmen adaylarının araştırma-temelli öğrenmeye katılmaları sonucunda, yapılandırmacı kuram ve uygulamayı birbirine bağlayarak öğretim süreçleri ile ilgili kuramsal farkındalık ve anlayış kazandıklarını, yapılandırmacı kuramın uygulanmasını engelleyen etmenlerin farkına vardıklarını ve araştırma yapmaya ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirdiklerini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Araştırma-temelli öğrenme, öğretmen eğitimi programı, öğretmen adayları, mesleki gelişim, kuram-uygulama bağlantısı

765 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam