Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Cem Gerçek
Lise Öğrencilerinin Bilişsel Yapıları ve Görüşleri: Genetiği Değiştirilmiş Organizma Nedir?
10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.5m

Atıf için:
Gerçek, C. (2020). High school students’ cognitive structures and views: What is a genetically modifie organism? Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education,
8(1), 96-106. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.8c.1s.5m

Öz. Bu araştırmada lise öğrencilerinin GDO’ya ilişkin bilişsel yapıları ve görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel desende tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örneklem tekniği ile seçilen ve farklı liselerde okuyan 205 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 3 bölümde oluşan bir form kullanılmıştır. Formun ilk bölümünde kelime ilişkilendirme testi, ikinci bölümde görüşler ve üçüncü bölümde ise çizimlerin yapılacağı kısım bulunmaktadır. Veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrencilerin GDO ile ilgili 1024 kavramın 5, 156 çizimin ise 5 kategoride toplandığı görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerde GDO ile ilgili kavramsal çatının tam oluşmadığı gözlenmiştir. Yapılan çizimler incelendiğinde ise en çok GDO’nun sağlığa zararları ile ilgili çizimlerin yapıldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Genetiği değiştirilmiş organizma, lise öğrencisi, bilişsel yapı, kelime ilişkilendirme testi

800 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam