Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Zuhal Çeliktürk Sezgin
İlkokul Birinci Sınıf Çocuklarının Velisi Olmak: Heyecan ve Endişeyi Dengeleyebilmek
10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.1m

Atıf için:
Çeliktürk Sezgin, Z. (2020). İlkokul birinci sınıf çocuklarının velisi olmak: Heyecan ve endişeyi
dengeleyebilmek. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in
Education, 8(1), 1-17. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.1m

Öz. Bu çalışmanın amacı, öğrenci velilerinin ilkokul birinci sınıf velisi olma deneyimlerini anlamaktır. Çalışmada temel nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 10 öğrenci velisi oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yaklaşımı ile toplanmıştır. Görüşmeler, 2018 Şubat-Mart aylarında araştırmacı tarafından yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler tema ve alt temalara göre ele alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre; birinci sınıf olmak: okuma ve yazmaya yeniden başlamak,  duyguları dengeleyebilmek: mutluluk ve endişe birlikteliği, birinci sınıf velisi olmak: görev ve sorumluluklar, aday birinci sınıf velilerine öneriler temaları oluşturulmuştur. Araştırma sonunda, velilerin çoğunluğunun ilkokul birinci sınıfı okuma yazmaya başlama olarak anlamlandırdıkları; çocukları okula başlarken olumlu duygularla birlikte korku, endişe gibi birtakım olumsuz duygulara sahip oldukları; kendilerini ders çalıştırmak ve ders takibi yapmakla sorumlu gördükleri anlaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, velilere okul başlamadan önce, birinci sınıfla ilgili olarak (okul ortamı, öğretmen, diğer öğrenciler, dersler) bilgilendirmeler yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okula başlama, ilkokul, birinci sınıf, veli.

1006 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam