Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Ozan Soyupak, H. Hümanur Bağlı
Endüstriyel Tasarım Eğitimi ve Girişimcilik Ekosistemi Arasında Kurulabilecek Etkileşimler ve İş Birlikleri Üzerine Deneysel Bir Çalışma
10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.12m

Atıf için:

Soyupak, O. ve Bağlı, H. (2020). Endüstriyel tasarım eğitimi ve girişimcilik ekosistemi arasında kurulabilecek etkileşimler ve işbirlikleri üzerine deneysel bir çalışma. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(1), 267-293. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.12m

Öz Endüstriyel tasarım eğitiminde daha çok KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar ile iş birlikleri gözlenmektedir. Bu araştırma kapsamında, yeni girişimler ile endüstriyel tasarım eğitimi arasında benzer bir ilişkinin ve iş birliğinin kurulmamış olması bir problem alanı ve bir potansiyel olarak görülmüştür. Bu noktadan hareketle araştırmanın amacı; endüstriyel tasarım eğitimi ile yeni girişimler ve girişimcilik ekosistemi arasında kurulabilecek etkileşimlerin ve iş birliklerinin yapısını ortaya koymak ve taraflara potansiyel katkılarını tanımlamak olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, endüstriyel tasarım eğitimi ile yeni girişimler ve girişimcilik ekosistemi arasında deneysel ilişkiler kurulmuştur. Bütüncül bir çerçeve çizebilmek ve veri çeşitlemesinin sağlanması açısından literatür taramasının yanı sıra birden çok veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde tümevarımcı bir yaklaşımla içerik analizi yöntemine başvurulmuştur. Dört aşamalı bir süreç ile veriler analiz edilerek sonuçlara ulaşılmıştır. İlk aşamada elde edilen veriler kodlanmış; ikinci aşamada kodlar belirli temalar altında toplanarak kategoriler elde edilmiştir. Bu aşamada veriler iç tutarlılık ve dış tutarlılık yönünden gözden geçirilmiş, üçüncü aşamada ise bulguların tanımlanması ve açıklanması gerçekleştirilmiştir. Son olarak bulgular yorumlanmış ve sonuçlara ulaşılmıştır. Verilerin analizi sürecinde bilgisayar destekli nitel veri analizi programı MAXQDA 12’den yararlanılmıştır. Bu araştırma ile işletme ve girişimcilik literatürü ve endüstriyel tasarım literatürü arasında bir bağlantı kurulmuştur. Yeni girişimlerde tasarım ile ilişkili tasarım odaklı düşünmeye yönelik ihtiyaçlar, deneysel çalışmalar yoluyla giderilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: endüstriyel tasarım, eğitim, yeni girişim, tasarım odaklı düşünme

822 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam