Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Esma Yıldız
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Topluluk Hissine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.9m

Atıf için:

Yıldız, E. (2020). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında uzaktan eğitim öğrencilerinin topluluk hissine etki eden faktörlerin incelenmesi. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(1), 180-205. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.9m

Öz. Bu çalışmanın amacı, çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrencilerin topluluk hissine etki eden faktörleri belirlemektir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında bireylerin topluluk hissine etki eden faktörlerin belirlenmesi bu ortamların paydaşları açısından önem taşımaktadır. Çalışmanın katılımcılarını, bir Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki (UZEM) 5 farklı bölümden 15 önlisans öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma verileri, nitel veri toplama araçlarından yarı yapılandırılmış görüşme ile elde edilmiştir. Katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, bir bilgisayar programıyla içerik analiziyle incelenmiştir. Verilerin analizi sonunda ilgili alanyazın göz önünde bulundurularak çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrencilerin topluluk hissine etki eden yedi tema belirlenmiştir. Bu temalar (1) öğretim elemanı, (2) öğrenci özellikleri, (3) öğretim tasarımı, (4) öğretim yöntemi, (5) etkileşim, (6) işbirliği ve (7) oryantasyon şeklindedir. Bu bağlamda çevrimiçi ortamlar düzenlenirken öğretim elemanlarının süreçle ilgili bilgilendirilmesine, etkileşimin gerekleştiği arayüzlerin tasarlanmasına, sistemle ilgili oryantasyonların yapılmasına ve uygun yöntem ve stratejilerin belirlenmesine dikkat edilmesi önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, çevrimiçi ortam, topluluk hissi

874 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam