Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Hülya Yıldızlı
Bir Matematik Sınıfında Sınıf İçi Değerlendirme Uygulamaları ve Öğrenci Hedef Yönelimleri
10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.13m

Atıf için:

Yıldızlı, H. (2020). Classroom assessment practices and student goal orientations in mathematics classes. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(1), 294-323.
doi:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.13m

Öz. Bu çalışmada, matematik dersinde sınıf içi değerlendirme uygulamalarının nasıl olduğunun ve bu uygulamaların farklı hedef yönelimlerine sahip öğrenciler tarafından nasıl algılandığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Ayrıca bu araştırmada, matematik dersinde sınıf içi değerlendirme uygulamalarını daha derinden betimlenmesini sağlayan ve öğrenci hedef yönelimleri ile ilişkili sınıf içi diğer uygulamaların (kıyaslama, rekabet, öğrenme yaşantıları, vb.) da nasıl olduğunun ortaya koyulması ve bu uygulamaların farklı hedef yönelimlerine sahip öğrenciler tarafından nasıl algılandığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde, bir matematik öğretmeni ve bu öğretmenin 7. sınıf düzeyinde bir sınıfı matematik derslerinde 8 hafta boyunca gözlemlenmiştir. Araştırma karma araştırma modelinde yürütülmüştür. Araştırma nicel boyutunda, amaçlı bir şekilde öğrencilerin hedef yönelimlerini belirlemek için ölçek verilerinden yararlanılmıştır. Nitel boyut, öğretmen ve öğrenci boyutu olmak üzere iki aşamada gerçekleşmiştir. Öğretmen boyutunda, öğretmen sınıf içi değerlendirme uygulamalarına ve öğrencilerin hedef yönelimleri ile ilişkili olabilecek sınıf içi hedef yapıları ile ilişkili uygulamalara yönelik gözlemlenmiştir. Öğrenci boyutunda ise, seçilen üç öğrencinin sınıf içerisinde öğrenme süreçlerine ilişkin davranışları gözlemlenmiştir. Bu öğrencilerle gözlem sonrası görüşmeler yapılmıştır. Araştırmadan elde edile veriler analiz edilerek bulgular, öğrenci hedef yönelimleri bağlamında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sınıf içi değerlendirme pratikleri, hedef yönelimi, matematik eğitimi

829 Görüldü
Cilt 8 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam