Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Elçin Ölmezer-Öztürk, Belgin Aydın
Voices Of EFL Teachers as Assessors: Their Opinions and Needs Regarding Language Assessment
10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.17m

Öz. Nitel bir araştırma desenine sahip bu çalışma, İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin dilde ölçme değerlendirme bilgileri üzerine görüşlerini araştırmayı ve bu alandaki ihtiyaçlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya amaca dayalı örneklemle belirlenmiş ve Türkiye’de yükseköğretim bağlamında çalışan 11 İngilizce öğretmeni katılmıştır. Veriler, katılımcıların Türkiye’deki öğretmenlerin dilde ölçme değerlendirme bilgilerini araştıran daha geniş ölçekli bir araştırmanın bulguları ile ilgili değerlendirmelerini ve dilde ölçme değerlendirme alanındaki ihtiyaçlarını soran yedi açık-uçlu soru yardımıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içeriğin kodlama ve temalandırılması yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, dil öğretmenlerinin dilde ölçme değerlendirme bilgilerinin eksikliğinin temel sebebinin hizmet-öncesi ve hizmet-içi eğitimlerin yetersizliği olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmaya katılan öğretmenler, dilde ölçme değerlendirmenin uygulamasına hakim kişiler tarafından verilen ve kendilerini her bir beceriyi ölçmede geliştirebilecek uygulamaya yönelik eğitimleri tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Çalışma, bulguların ışığında, dilde ölçme değerlendirme eğitimlerine yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarına bazı öneriler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dilde ölçme değerlendirme, İngilizce öğretmenleri, dil öğretmenlerinin dilde ölçme değerlendirme ihtiyaçları.

337 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam