Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Mehmet Aydın Sağlık, Çiğdem Aldan Karademir
Teknoloji ve Tasarım Dersi 2018 Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.14m

Öz. Bu araştırmanın amacı, Teknoloji ve Tasarım (TT) dersi 2018 öğretim programına yönelik, ders öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak desenlenen araştırma, Akdeniz Bölgesi’nde bir ilde görev yapmakta olan on iki öğretmenle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, maksimum çeşitlilik örneklemesine göre belirlenmiştir. TT öğretmenleri ile yapılan derinlemesine görüşmelerde, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi ile kodlanmış, kodlardan ortak temalara ulaşılmıştır. Öğretmenlerin TT dersi öğretim programına yönelik görüşleri doğrultusunda, bulgular yorumlanmıştır. Bulgular, öğretmenlerin öğretim programını; öğrenme alanları, içerik, öğrenci yaratıcılığına etkisi ve öğrenci düzeylerine uygunluğu açısından olumlu bulduğunu fakat ölçme değerlendirme açısından olumsuz bulduğunu göstermektedir. Ayrıca öğretmenler, haftalık ders süresi, atölye donanımları ve hizmet içi eğitim noktalarında eksiklikler olduğunu belirtmişlerdir.

Anahtar Sözcükler: Teknoloji ve tasarım dersi, öğretim programı, öğretmen görüşleri

355 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam