Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Demet Girgin
Müzik Öğretmeni Adaylarının Çalgı Eğitimine Yönelik Metaforik Algıları
10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.7m

Öz. Bu çalışmada müzik öğretmeni adaylarının çalgı eğitimine yönelik algılarının metaforlar yolu ile ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 95 müzik öğretmeni adayı oluşturmuştur. Araştırma nitel araştırma modelindedir. Çalışmada veriler, “Çalgı eğitimi … gibidir, çünkü …” cümlesinin tamamlanması yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. İçerik analizi beş aşamada gerçekleştirilmiştir; adlandırma, tasnif etme (eleme ve arıtma), kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirliği sağlama, verilerin bilgisayar ortamına aktarılması. Araştırmada, müzik öğretmeni adayları 42 adet metaphor üretmiştir. Müzik öğretmeni adayları tarafından üretilen metaforlar araştırmacı tarafından ortak özellikleri bakımından 6 kavramsal kategori altında toplanmıştır. Araştırma sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının çalgı eğitimini; değişimin ve gelişimin ifadesi, sonsuzluğun ifadesi, zorunluluğun ifadesi, ilerlemenin ifadesi, duygunun ifadesi, sabrın ifadesi olarak algıladıkları görülmüştür. Çalışmada öğretmen adaylarının en çok tercih ettikleri metaforların, deniz, ağaç, su ve uzay olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının çalgı eğitimine yönelik algılarının genel olarak olumlu olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Müzik öğretmeni adayı, çalgı eğitimi, metafor

374 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam