Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Ozan Coşkunserçe, Gökçe Becit İşçitürk
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Platformu Hakkında Öğrencilerin Farkındalığının Artırılmasına Yönelik Bir Durum Çalışması
10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.12m

Öz: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen EBA (Eğitim Bilişim Ağı), ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak ve etkili materyal kullanımını destekleyerek teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamayı amaçlayan bir çevrimiçi platformdur. EBA platformunun sunduğu geniş içeriğe rağmen, öğrencilerin sistemden yeterince faydalanamadıkları düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, beşinci sınıf öğrencilerinin EBA platformunu kullanırken karşılaştıkları engellerin giderilmesi ve platformun bilinirliğinin arttırılması için ne gibi faaliyetlerde bulunulabileceğinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 2016-2017 eğitim öğretim yılında yürütülen tanıtım faaliyetlerinin sonucunda, öğrencilerin EBA kullanım deneyimleri hakkında veri toplamak için tüm öğrencilere anket uygulanmış ve 16 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada, nitel araştırma modellerinden durum çalışması uygulanmıştır. Araştırma bulgularında, öğrencilerin %50’sinin tanıtım faaliyetlerinin ardından EBA sistemine ilk kez giriş yaptığı ve öğrencilerin %61,7’sinin EBA kullanım sıklığını tanıtım faaliyetlerinden sonra arttırdığı görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin EBA modüllerinden en çok EBA ders modülünü kullandıkları görülmüştür. EBA’nın tanıtımı için yürütülecek çalışmalarda, araştırma kapsamında geliştirilen modelin kullanımı önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, EBA, durum çalışması

359 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam