Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Sinan Uğraş, Mehmet Güllü, Mehmet Akif Yücekaya
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğindeki İlk Yılım
10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.11m

Öz. Bu araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleklerinin ilk yıllarında karşılaştıkları sorunların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomolojik araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan beden eğitimi ve spor öğretmenleri oluşturmuştur. Katılımcıların seçiminde benzeşik örneklem ve maksimum çeşitlilik örneklem yöntemleri kullanılarak iki ayrı odak grup görüşmesi yapılmıştır. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Veri analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre “lisans eğitiminden kaynaklanan sorunlar ”, “yetersiz spor altyapısı ” ve “beklenti ve uyum sorunları ” olarak üç tema tespit edilmiştir. Çalışmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin, lisans eğitimindeki eksikler nedeniyle bazı sorunlar yaşadıkları, bunun yanında öğretmenlerin okullarda spor altyapısının yetersizliği nedeniyle etkinlikleri yapmada sorun yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Mesleklerinin ilk yıllarında öğretmenlerin kültürel farklılık, istediklerini gerçekleştirememe, danışman eksikliği, beklenti ve uyum sorunları yaşadıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Beden eğitimi ve spor öğretmeni, aday öğretmen, mesleki sorunlar, ilk yıl

341 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam