Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Şeyma Şahin, Burcu Ökmen, Abdurrahman Kılıç
Sevgi Eğitimi Dersi Alan Öğrencilerin Sevgi ve Sevgi Eğitimi Dersine Dair Görüşleri
10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.8m

Öz. Bu araştırma ile; seçmeli Sevgi Eğitimi dersi alan öğrencilerin ders sonrasında sevgi ve sevgi dersine dair görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden “fenomenoloji” deseni kapsamında yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde bir devlet üniversitesinde seçmeli Sevgi Eğitimi dersi alan 3. sınıf lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri doküman incelemesi yöntemi ile toplanmıştır. Bu çalışmada analiz edilen dokümanlar öğrencilerin değerlendirme yazılarıdır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin ders sonrasında yaptıkları öz değerlendirmelerle ilgili ortaya çıkan sonuçlar, öğrencilerin çoğunun sevgi kavramı ile ilgili görüşlerini sorgulamaya başladıklarını, sevgi tanımlamalarının ve sevgi kavramına bakışlarının değiştiğini göstermektedir. Öğrencilerin genel olarak dersten memnun kaldıkları, dersin faydalı olduğunu düşündükleri, sevgi ile ilgili farkındalık yaşadıkları, dersin onlara sevgi konusunda farklı bakış açıları kazandırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda okul öncesinden başlayarak öğrencilerde doğru sevgi anlayışı oluşturulması, sevgi dersi lisans ve ön lisans düzeyinde seçmeli ders olarak öğretim programlarında yer alması gibi öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sevgi, sevgi eğitimi, sevgi eğitimi dersi, öğrenci görüşleri

380 Görüldü
Cilt 7 / Sayı 1

Indexed By

 
#
Tamam