Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Ceren Koca, Fatma Ünal
Türkiye'deki Bir Waldorf Anaokulunun Misyon, Vizyon ve Diğer Anaokullarından Farklı Yönlerine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi
10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s9m

Öz. Waldorf yaklaşımının ele alındığı bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bulunan bir Waldorf anaokulundaki yönetici, öğretmen ve ebeveynlerin okulun vizyon ve misyonuna ilişkin görüşleri ile bu okulları tercih etme nedenleri ve ebeveynlerin Waldorf anaokulunun diğer anaokullarından farklı yanlarına ilişkin görüşlerini incelemektir. Bu araştırmada bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul’da bulunan ve IASWECE (International Association for Steiner/ Waldorf Early Childhood Education) bağlı olarak akreditasyon sürecine devam eden bir anaokulundaki yönetici, öğretmen ve ebeveynler oluşturmuştur. Araştırma verileri yapılan bireysel görüşmeler ile elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler nitel veri analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Waldorf anaokulundaki yönetici, öğretmen ve ebeveynlerin Waldorf yaklaşımının çocuğa bakış açısını benimsedikleri ve çocuğu şekillendirilecek bir varlık olarak görmenin ötesinde, bir birey olarak kabul ettikleri, bunun yanısıra anaokulunun misyon ve vizyonu hakkındaki yönetici, öğretmen ve ebeveyn görüşlerinin çocuğu temel aldığı ve kurumun da bu temel üzerine gelecek planları yaptığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi Eğitim, Alternatif Eğitim, Waldorf Yaklaşımı, Rudolf Steiner

328 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam