Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Gökhan Dayan, Pınar Girmen
Türkçe Eğitimi Yazma Sürecinde: Dijital Öyküleme
10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s10m

Öz. Bu araştırmanın amacı ilkokul 4. sınıf Türkçe dersi yazma sürecinde öğrenciler tarafından oluşturulan dijital ürünlerin betimlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örnekleme çeşitlerinden biri olan kritik durum örnekleme yöntemiyle; Eskişehir ili kırsal kesimde yaşayan ailelerin çocuklarının öğrenim gördüğü bir ilkokul oluşturmuştur. Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında bu ilkokulda gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında; tam katılımcı gözlem, araştırmacı günlükleri, öğrenci günlükleri ve öğrenci dijital ürünleri kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sürecinde öğrenciler tarafından oluşturulan dijital öykülerde; kelime, cümle, sahne sayısı gibi ögelerde nitelik ve nicelik açılarından gelişme görülmüştür. Araştırmada dijital öyküleme çalışmalarının, öğrencilerin çok biçimli metin oluşturması sayesinde yazım ve noktalama kurallarına uymayı geliştirerek daha kurallı metinler oluşturmayı sağladığı belirlenmiştir. Dijital öyküleme çalışmalarında, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri, yazma etkinliklerinin seçimi, öğretmenlerin bu konudaki yetkinlikleri, okulun sunduğu teknolojik imkânlar süreci etkileyen değişkenler olarak belirlenmiştir. Türkçe derslerinde dijital öyküleme çalışmalarına geçmeden bu değişkenlerin kontrol edilmesi sürecin işlevsel bir biçimde yürütülmesinde etkili olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, dijital öykü, yazma becerisi

341 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam