Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Funda Çıray Özkara, Meral Güven
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Eğitimine Yönelik Gereksinimlerinin Belirlenmesi
10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s8m

Öz. Bu araştırmada Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının fen eğitimi kapsamında Fen ve Teknoloji Öğretimi I ve II derslerine yönelik gereksinimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışmasından yararlanmıştır. Bu doğrultuda gözlem ve görüşme gibi veri toplama araçları kullanılarak sınıf öğretmeni adaylarının gereksinimleri belirlenmiştir. 2013 yılında başlayan araştırma sürecinde 2015 yılına kadar gereksinim belirleme çalışmaları yapılmış ve veriler toplanmıştır. İki farklı üniversitenin Fen ve Teknoloji Öğretimi I ve II dersleri gözlemlenmiş ve bu dersleri alan sınıf öğretmeni adaylarından 18 öğretmen adayı tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilerek iki farklı odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise Nvivo 10 nitel veri analizi programından yararlanılmış, veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda Fen ve Teknoloji Öğretimi I ve II derslerinde öğretmen adaylarının sergilemeleri beklenen birçok davranışı gösteremedikleri ve Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında öğretim elemanlarınca uygulanan öğretim programının öğretmen adaylarının gereksinimlerini tam olarak karşılayamadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, sınıf öğretmenleri, yaşam becerileri, ilkokul

361 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam