Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Mehmet Toran, Zeliha Özgen
Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı: Öğretmenler Ne Düşünüyor, Ne Yapıyor?
10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s11m

Öz. Okul öncesi eğitimde niteliğin belirleyici unsurlarından biri aile katılım çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesidir. Bu bağlamda aile katılım çalışmaları okul öncesi eğitimde büyük bir önem taşımaktadır. Bu önem üzerinden mevcut araştırma okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan aile katılım çalışmalarına ilişkin öğretmen görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden olan fenomenoloji deseni kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde kartopu örnekleme yöntemi kullanılmış ve devlet ve özel anaokullarında çalışan 19 kadın okul öncesi öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın verileri yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmış ve içerik analizi kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda “aile katılım çalışmalarına ilişkin farkındalık”, “aile katılım çalışmalarını engelleyen faktörler” ve “aile katılımı çalışmalarına yönelik geliştirilen uygulamalar ve stratejiler” olmak üzere üç tema saptanmıştır. Sonuç olarak okul öncesi öğretmenlerinin aile katılım çalışmalarına yönelik farkındalıklarının olduğu, aile katılım çalışmaları ile çocuğun yüksek yararının gözetildiği ve çocuğun gelişimsel ve akademik başarısı üzerinde etkisine yönelik inançlarının olduğu, bununla birlikte aile katılım çalışmalarını uygulamada engeller ile karşılaşıldığı ve buna yönelik uygulamalar ve stratejiler geliştirdikleri saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile katılımı, aile, okul öncesi öğretmeni, okul öncesi eğitim

385 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam