Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Selim Tiryakiol, Himmet Sarıtaş, Ahmet Benzer
Kuralavarım Yaklaşımıyla Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi
10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s17m

Öz. Bu çalışmada kuralavarım yaklaşımını tanıtmak ve örnek uygulama ile uygulanabilirliğini test etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada iç içe karma yöntem deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu İstanbul’da bir ortaokuldaki 7. sınıf öğrencileridir (n=48). Araştırma kapsamında 7. sınıf Türkçe dersi öğretim programına göre (2006) araştırmacılar tarafından hazırlanan ‘Kipler Konusuna İlişkin Akademik Başarı Testi’ deney ve kontrol gruplarına ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Testin KR-20 güvenirliği .85 olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın nicel verilerine baktığımızda deney grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=,549; p>,05). Bu sonucu daha iyi anlayabilmek için gözlem, günlük ve görüşme yoluyla toplanan nitel bulgulara bakıldığında deney grubunda öğrencilerin hedeflenen dil bilgisi kurallarını %83,3 oranında ifade edebildikleri, kontrol grubunda ise bu oranın %30,7’de kaldığı görülmüştür. Bu farkın sebebi kuralavarım yaklaşımında yönlendirici soruların yer alması ve öğretmenin öğrenciyi bir tanım üretmeye teşvik etmesi olarak gösterilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kuralavarım, kip, dil bilgisi

282 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam