Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
İlknur Bayram, Fatma Bıkmaz
Yükseköğretimde Görev Yapan İngilizce Okutmanlarının Ders İmecesi Deneyimlerinin Araştırılması: Pilot Çalışma
10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s15m

Öz. Bu çalışma Türkiye’de bir vakıf üniversitesinde görev yapan üç İngilizce okutmanının katılımıyla Mayıs-Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen pilot Ders İmecesi uygulamasının sonuçlarını paylaşmayı amaçlamaktadır. Ders İmecesi uygulayan okutmanların modeli nasıl uyguladıkları, uygulama sürecinde karşılaştıkları zorlukların neler olduğu ve modelin okutmanların mesleki gelişimlerine yansımalarının neler olduğunun araştırıldığı bu çalışma nitel ve fenomenolojik bir durum çalışması olarak desenlenmiştir. Görüşme yoluyla toplanan veriler kodlanmış ve içerik analizine tabii tutulmuştur. Çalışmanın sonuçları okutmanların kaygı, iş yükü ve modelin anlaşılması ve uygulanması konularında zorluklarla karşılaştıklarını, ancak modelin birlikte ders planlama, öğrenci merkezli ders anlatma, öğrencilere daha çok odaklanma ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme noktalarında okutmanların mesleki gelişimlerine katkı sağlayan bir model olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Mesleki gelişim, İngilizce okutmanları, Ders imecesi

305 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam