Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Hasan Uçar, Aras Bozkurt
Dönüştürülmüş Sınıf 2.0: Bilginin Üretimi ve Sentezlenmesi
10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s7m

Öz. Dönüştürülmüş sınıf modeli alışagelen öğrenme ve öğretme süreçlerini tersine çevirerek eğitimde yeni bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, dönüştürülmüş sınıf modeline ilişkin öğrencilerin görüşlerini ve algılarını ortaya çıkarmaktır. Araştırma, öğrencilerin hem yüz yüze hem de çevrimiçi ortamda takip ettikleri harmanlanmış öğrenme modeli ile tasarlanmış bir derste gerçekleştirilmiştir. Nitel bir araştırma olan çalışmada, durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında dönüştürülmüş sınıf yöntemi ile tasarlanan bir dersi alan 35 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilere çevrimiçi ortamda yarı-yapılandırılmış açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Analiz sonucunda dönüştürülmüş sınıf modeline ilşkin beş tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar; aktif öğrenme, bilişsel hazırbulunuşluk, pekiştirme, derse hazırlık, eğlenceli öğrenme ve kalıcı öğrenmedir. Gelecek vadeden bu öğrenme yöntemine ilişkin bulgular alanyazındaki araştırma bulguları ile benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda öğretim süreçlerinde dönüştürülmüş sınıf 2.0 modelinin kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dönüştürülmüş sınıf, ters yüz öğrenme, harmanlanmış öğrenme, çevrimiçi öğrenme

229 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam