Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Zeynep Berna Erdiller-Yatmaz, Ersoy Erdemir, Fetiye Erbil
Çocuk ve Çocukluk: Okulöncesi Öğretmen Adayları Anlatıyor
10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s14m

Öz: Çalışmanın amacı, okulöncesi öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin çocuk ve çocukluğa ilişkin düşüncelerini anlamak ve çocuk ve çocukluğa ilişkin inanışlarını ve çocuk algılarını sosyal ve tarihsel bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Çalışma nitel araştırma yaklaşımlarından “fenomenolojik çalışma” yöntemi çerçevesinde ve bir devlet üniversitesinin okulöncesi öğretmenliği programına kayıtlı olan 16 lisans öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların tümü programın birinci yılında olan öğrencilerden oluşmuştur. Çalışmanın verileri yarı-yapılandırılmış sorular içeren derinlemesine mülakatlar aracılığıyla elde edilmiştir ve sırasıyla; açık kodlama, eksensel kodlama ve seçici kodlama tekniklerine (Strauss ve Corbin, 1998) göre analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları ana hatlarıyla 5 alt başlık altında sunulmaktadır: (1) Kendi çocukluklarına dair çocuk ve çocukluk tanımları, (2) çocukluğa ilişkin sıfatlar, (3) çocuk yetişkin farkı, (4) ideal çocuk kavramı ve (5) çocukluğa ilişkin düşüncelerin kaynakları. Bulgular çocukluk ve eğitim bağlamında ilgili sosyal ve tarihsel alan yazın ışığında tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, çocukluk, çocuk algısı, çocukluk algısı, okulöncesi, okulöncesi öğretmen eğitimi

378 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam