Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Bahanur Malak Akgün, Necla Balık, Mustafa Akgün
Çevre Mühendisliği Öğrencilerinin Küresel Isınma Konusundaki Görüşlerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Duygusal Zeka Düzeyleri Açısından Değerlendirilmesi
10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s2m

Öz. Çevre mühendisliği öğrencilerinin, küresel ısınma konusundaki görüşlerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve duygusal zeka düzeyleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Karma araştırma deseninin sıralı dönüşümsel tasarımına uygun olarak niceliksel aşamada, 36 öğrenciden Tanıtıcı Bilgi Formu, California Eleştirel Düşünme Eğilimleri (CCTDI–R), Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zeka (GGSDZÖ) Ölçeklerini yanıtlamaları istenmiştir. Pearson korelasyon analizinde CCTDI–R ile GGSDZÖ ve bu ölçeğin alt boyutlarından iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi, duyguların kullanılması, duyguların değerlendirilmesi arasında sırasıyla kuvvetli, kuvvetli, düşük, orta düzey pozitif korelasyonlar bulunmuştur. Niteliksel aşamada, CCTDI–R puanları düşük ve orta düzey olan 15 öğrenci küresel ısınmayı açıklayan iki farklı yaklaşıma ait makalelere ilişkin açık uçlu soruları yanıtlamışlardır. İçerik analiziyle ulaşılan temalar; doğruyu aramada bütünü kavrayabilme, açık fikirlilik, küresel ısınmaya müdahalede bulunma, küresel ısınma nedenlerine vurgu yapma, küresel ısınma nedenini çok faktörlü değerlendirmedir. Öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinin, duygusal zeka düzeylerinin yükseltilmesi için eğitim programları planlanabileceği ve küresel ısınma konusunda literatür takip edilerek eğitim programının güncellenebileceği önerilmiştir.

Anahtar sözcükler: Küresel ısınma, eleştirel düşünme, duygusal zeka, çevre mühendisliği öğrencileri

352 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam