Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Yaprak Sarıgöl Ordin, Özlem Bilik, Hale Turhan Damar, Buket Çelik
Cerrahi Kliniklerdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Yansıtma Raporlarından Elde Edilen Öğrenme Deneyimleri
10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s5m

Öz. Bu araştırma, hemşirelik 2. sınıf öğrencilerinin cerrahi kliniklerdeki uygulamalarda yansıtma raporlarından elde edilen öğrenme deneyimlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için hemşirelik fakültesi dekanlığından izin ve öğrencilerden yazılı onam alınmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, cerrahi kliniklerinde uygulamada olan 2. sınıf öğrenciler (n=606) arasından basit randomizasyon ile seçilen 56 öğrencinin yansıtma raporları oluşturmuştur. Araştırma verileri, dökümantasyon kayıtlarının içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu araştırmada, hemşirelik 2. sınıf öğrencilerinin cerrahi kliniklerdeki uygulamalarda yansıtma raporlarına yansıttıkları öğrenme deneyimleri, beş ana tema ve üç alt temada açıklanmıştır. Ana ve alt temalar; Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (alt temalar: anksiyete, hasta ve hasta yakınları ile iletişim, kompleks hastaya bakım), Öğrencilerin Mesleki Gelişimi, Akran Eğitimi, Öğretim Elemanı ile İletişim Kurma Güçlüğü ve Eylem Planı’dır. Çalışmada, öğrencilerin cerrahi kliniklerindeki klinik uygulamaları esnasında anksiyetesinin olduğu, hasta ve hasta yakınları ile iletişim sorunları yaşadıkları, bazı öğrencilerin ise intörn öğrencilerle olan etkileşimlerinde sorunlar olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin bakım sürecini kavradıkça mesleki gelişimlerinin arttığı ve klinikteki ekip ile olumlu iletişimin motivasyonlarını arttırdığı saptanmıştır. Çok az sayıda öğrencinin yansıtma raporlarında eylem planı yaptığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, yansıtma, klinik öğrenme

296 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam