Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Ahmet Kara, Ali Eryılmaz
Beliren Yetişkinlerin Gözünden Olumlu Beden İmajı Oluşturmanın Öğeleri
10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s18m

Öz. Bu araştırmanın amacı, olumlu beden imajını, beliren yetişkinlerin algılarına dayalı olarak derinlemesine incelemektir. Bu araştırmada beliren yetişkinlerinin olumlu beden imajı kavramını nasıl anlamlandırdıkları ve deneyimledikleri olumlu beden imajının neler olduğunu tanımlamak amaçlandığı için araştırma betimleyici fenomenolojik deseninde yürütülmüştür. Araştırmaya eğitim fakültesinin çeşitli branşlarında lisans öğrenimi gören sekiz beliren yetişkin katılmıştır. Veriler, katılımcılarla yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Veri analizi ise içerik analiz yöntemiyle yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre “bedeni koruma”, “bedeni kabul etme”, “bedene anlam yükleme” ve “bedene olumlu duygulanım” olmak üzere dört temaya ulaşılmıştır. Beliren yetişkinler, bedeni koruma temasında bedenlerini iyi hissettiren etkinliklerinin neler olduğunu belirtmişlerdir. Bedeni kabul temasında ise bedenlerine yönelik olumlu algılarını ortaya koymuşlardır. Ayrıca bedene olumlu duygulanım temasında bedenleriyle ilgili yaşadıkları deneyimler sonucunda bedenlerine karşı ürettikleri olumlu duygularını ifade etmişlerdir. Son olarak bedene anlam yükleme temasında bedenlerini nasıl anlamlandırdıkları açıklamışlardır. Beden imajı problemi yaşayan beliren yetişkinlere yönelik bireysel ya da grupla psikolojik danışma süreçlerinde bu araştırmanın bulgularından yararlanılabilir. Önreğin; olumsuz beden imajı problem yaşayan beliren yetişkinlere, bedeni koruma, bedeni kabul etme, bedene anlam yükleme ve bedene karşı olumlu duygulanım geliştirme etkinlikleri yapılarak beden imajları olumlu bir noktaya getirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Beliren yetişkinlik, olumlu beden imajı, bedeni koruma, bedeni kabul etme, bedene anlam yükleme, bedene olumlu duygulanım

332 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam