Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Pınar Ural Keleş
2017 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Hakkında Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri
10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s6m

Öz. Bu çalışma; 2017 fen bilimleri dersi öğretim programı hakkında beşinci sınıf fen bilimleri öğretmenlerinin görüşlerini anlamak amacıyla yapılmıştır. Çalışma; 2017-2018 eğitim öğretim yılının güz döneminde Ağrı il merkezinde bulunan beşinci sınıf fen bilimleri dersine giren 11öğretmenle yürütülmüştür. Çalışma durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı-yapılandırılmış bir görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmada öğretmenlere 2017 fen bilimleri dersi öğretim programı ile ilgili 8 soru sorulmuştur. Öğretmenlerin sorulara verdikleri cevaplardan elde edilen veriler betimsel analizine tabii tutulmuştur..Çalışma sonucunda araştırmaya katılan öğretmenlerin 2017 fen bilimleri dersi öğretim programı ile ilgili hem olumlu hem de olumsuz görüşlere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlere 2017 fen bilimleri dersi öğretim programı ile ilgili etkili ve yeterli hizmet içi eğitimler verilmesi çalışmanın önerileri arasındadır.

Anahtar Kelimeler: 2017 Fen bilimleri öğretim programı, beşinci sınıf, fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri

357 Görüldü
Cilt 6 / Sayı 3

Indexed By

 
#
Tamam