Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Ders Kitapları: Türkiye ve Rusya Karşılaştırması
Nur ÜTKÜR GÜLLÜHAN, Elvira GUSEINOVA
10.14689/enad.28.4

Öz: Çalışmanın amacı Türkiye’deki “Hayat Bilgisi” ve Rusya’daki “Etraftaki Dünya” dersi öğretim programları ve ders kitaplarının içeriklerindeki benzerlik ve farklılıkların neler olduğunun belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okutulan, “Hayat Bilgisi ve Etraftaki Dünya” dersleri öğretim programı ve ders kitapları incelenmiştir. Nitel araştırma desenlerinden iç içe geçmiş tek durum deseninin kullanıldığı çalışmada, veri toplama aracı olarak doküman inceleme yöntemine başvurulmuştur. Elde edilen veriler betimsel inceleme yöntemiyle analiz edilmiştir. Analizde kullanılan kod, kategori ve temalar, literatürdeki benzer çalışmalar göz önüne alınarak öğretim programları ve ders kitaplarının içerikleri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Öğretim programları ve ders kitaplarının temel özellikleri, konuların sunum şekilleri, etkinlik ve değerlendirme uygulamaları çerçevesinde incelenmiştir. Türk ve Rus Hayat Bilgisi öğretim programları ve ders kitaplarının genel yapısı itibariyle birbirine benzediği, ancak içerik olarak bazı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Ulaşılan nihai sonuç ise, Türk Hayat Bilgisi ders kitaplarına öğrenciyi gerçek hayata yaklaştıracak birtakım etkinlik ve yöntemlerin entegre edilmesinin daha uygun olacağıdır.

Anahtar Kelimeler: Hayat Bilgisi, Etraftaki Dünya, Türkiye, Rusya, Öğretim programları, Ders kitapları.

106 Görüldü
28. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam