Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Gerçekçi Matematik Eğitiminin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma ve Çözme Becerileri ile Akademik Başarılarına Etkisi
Kübra AYTEKİN-USKUN, Osman ÇİL, Okan KUZU
10.14689/enad.28.2

Öz: Bu araştırmada, GME yaklaşımının dördüncü sınıf öğrencilerinin dört işlem problem kurma ve çözme başarılarına ve becerilerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, “Dört İşleme Yönelik Akademik Başarı Testi” toplam 70 öğrenciye uygulanmıştır. Karma model ile tasarlanan bu araştırmanın nitel kısmı durum çalışması modeli ile şekillenmiş ve elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın nicel kısmı ise ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılarak yürütülmüştür. Toplam 17 hafta süren deneysel sürecin ardından deney grubundaki öğrenciler ile kontrol grubundaki öğrenciler arasında dört işlem problem kurma ve çözme kazanımlarına yönelik akademik başarıları açısından deney grubunun lehine anlamlı bir farklılığın oluştuğu görülmüştür. GME yaklaşımında dayalı öğretim gören öğrencilerin problem ifadelerini daha iyi anladıkları, daha anlamlı problemler oluşturdukları, uygun veriyi ve işlemi seçebilme becerilerini daha çok geliştirdikleri görülmüştür. GME yaklaşımının sınıf içi kullanımının yayınlaştırılması öğrencilerin problem kurma ve çözme becerilerinin geliştirilmesinde ve uluslararası sınavlardaki öğrenci başarısının aratılmasında etkili olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gerçekçi Matematik Eğitimi, dört işlem, problem çözme, problem kurma.

112 Görüldü
28. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam