Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Etnografik Bir Perspektiften Köy İlkokulunda Öğrenci Olmak
İsa GÜNGÖR, Beyhan Nazlı KOÇBEKER EİD
10.14689/enad.28.6

Öz: Araştırmada tipik bir köy yerleşiminin yaşam biçiminden ve kültürel anlayışından yola çıkılmıştır. Çocuğun yaşam alanının ilkokuldaki eğitimine nasıl yansıdığı, köyde çocuk ve öğrenci olmanın anlamı sosyolojik bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Bu bağlamda, araştırmanın amacı; köy kültürünün ve bu kültürdeki yaşantıların öğrencilerin öğrenim hayatını nasıl etkilediğini derinlemesine incelemektir. Araştırma, dışarıdan gözlemin ürünü değildir, bizzat köyün içinde, köyü yaşayan bir öğretmenin perspektifinden izlenim ve deneyimlere dayanmaktadır. Araştırmanın veri toplama ve analiz süreci 2016-2019 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Çocukların hayat/öğrenim sürecinin köy kültürü içerisinde incelenmesi ve bu bağlamda, bu kültür içinde bulunan insanlar tarafından ortaya konulan düşünce ve davranışların anlamlandırılması veya yorumlanmasına odaklanıldığı için etnografik desen tercih edilmiştir. Veri toplama sürecinde gözlem, katılımcı gözlem, görüşme ve odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Sonuç olarak araştırma, kültürel anlayışların birçok alanı etkilediği gibi öğrencileri de etkilemekte olduğunu, köydeki yaşam tecrübeleri ve kültürel birikimlerin öğrenci olma durumunu derinden şekillendirdiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Etnografya, köy ilkokulu, köy kültürü, öğrenci

105 Görüldü
28. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam