Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Covid-19 ve Çevrimiçi Müzik Eğitimi: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma
Hüseyin YILMAZ, Gül SAKARYA, Şerif GAYRETLİ, Onur ZAHAL
10.14689/enad.28.12

Öz: Bu çalışmanın amacı; pandemi döneminde uzaktan müzik eğitimi uygulamalarının okul öncesi öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda incelenmesidir. Nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması deseninin kullanıldığı araştırma, Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 22 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler uzman görüşleri doğrultusunda, araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler farklı temalar altında toplanarak içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda uzaktan müzik eğitimi sürecinde okul öncesi öğretmen adaylarının derse yönelik elde ettikleri kazanımların ağırlıklı olarak kuramsal nitelikte gerçekleşmiş olduğu ortaya çıkmıştır. Uygulama bakımından en büyük eksikliğin ise bir enstrüman çalmayı öğrenme noktasında olduğu anlaşılmıştır. Katılımcılar çoğunlukla, uzaktan eğitimin olumlu yönleri çerçevesinde zamandan ve mekândan tasarruf etme yönünde görüş bildirmişlerdir. Bununla birlikte uzaktan eğitim sürecinde karşılıklı iletişimin yetersizliği, uygulamada alt yapı eksikliğinin bulunması ve ders zamanının kısıtlı olması gibi olumsuz sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan müzik eğitim, okulöncesi müzik eğitimi, covid-19, pandemi

114 Görüldü
28. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam