Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Öğretmen Adaylarının Sınıf Dışı Sosyal Bilgiler Deneyimleri
Fisun BOZKURT
10.14689/enad.28.8

Öz: Bu temel nitel araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının deneyimlemiş oldukları sınıf dışı öğrenme etkinliklerine ilişkin anlamın özünü ortaya koymaktır. Çalışmada sosyal yapılandırmacı bir perspektif kullanılarak öğretmen adaylarının deneyimlerine odaklanılmıştır. Temel nitel araştırma yöntemiyle tasarlanan bu araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında Özel Öğretim Yöntemleri II dersini alan 16 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ve araştırmacının gözlem notlarından elde edilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çalışmanın bulguları sadece sınıfın dışına çıkmanın bile eğitim potansiyeli olduğunu, sınıf dışı öğrenmenin hem deneyime dayalı hem de katılımcı öğrenmeyi kolaylaştırdığını ve daha kapsayıcı bir ortam yarattığını ortaya koymuştur. Ayrıca bu çalışmada sınıf dışı öğrenmenin problem çözme, eleştirel düşünme, mekânı algılama, değişim ve sürekliliği algılama, gözlem, iletişim ve iş birliği gibi becerileri geliştirilebileceği bulgusuna ulaşılmıştır.
Öğretmenlerin sınıf dışı öğrenme konusunda kişisel deneyimlere sahip olmadan, sınıf dışı öğrenmeyi programa dâhil etmeleri mümkün değildir. Tüm öğretmen eğitimi programlarının önkoşulu, öğretmen adaylarının pedagojik beklentilerini modelleyen öğrenme ortamlarının sağlanması olmalıdır. Bu nedenle sınıf dışı öğrenme tüm okul müfredatının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmeli ve desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sınıf dışı öğrenme, sosyal bilgiler eğitimi, sosyal bilgiler öğretmen adayları

383 Görüldü
28. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam