Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Eğitim Sendikalarının Tüzüklerinde Belirtilen Amaç ve Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
Engin DİLBAZ, Turan Akman ERKILIÇ
10.14689/enad.10

Öz: Bu çalışmanın amacı Türkiye’de en çok üyesi bulunan eğitim sendikalarının tüzüklerindeki amaç ve faaliyetlere, sendikaların işlevleri açısından nasıl yer verdikleri ve belirlenen amaç ve faaliyetlerin sendika ve sendikaların işlevlerine göre nasıl bir dağılım gösterdiğinin belirlenmesidir. Çalışma doküman analizi türünde bir nitel araştırmadır. Sendikaların amaç ve işlevleri; siyaset ve demokrasi anlayışları, iş ilişkileri, eğitim ve geliştirme, sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik işlev boyutlarında incelenmiştir. Çalışmada uzman olarak akademisyen, sendika yöneticisi, eğitim yöneticisi ve öğretmen olmak üzere dört gruptan seçilen 27 değerlendiriciden amaç ve faaliyetlere ilişkin maddeleri beş kategoride sınıflandırmaları istenmiştir. Değerlendiricilerin sınıflandırmasına dayalı olarak Fleiss Kappa katsayısı bulunmuştur. Bu aşamada Fleiss Kappa değerinin önemli ölçüde uyuşma olduğunu işaret ettiği görülmüştür. Çalışmada en çok üyeye sahip dört eğitim sendikasının tüzükleri beş boyutta incelenmiştir. Veriler beş aşamalı içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuç olarak Türkiye’de eğitim sendikacılığının sosyal, politik noktaları öne çıkaran bir örgütlenme içinde olduğunu belirtmek olanaklıdır. Sendikaların, belirlenmiş amaçları ile hangi hedefe yöneldikleri ve hangi misyonu yüklendiklerinin saptanmasını amaçlayan nitel araştırmalara gereksinim duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim sendikaları, sendikaların işlevleri, sendikal amaç ve faaliyetler, iş ilişkileri.

87 Görüldü
28. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam