Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Covid-19 Pandemi Döneminde Eğitim Programlarının Uzaktan Eğitimde EBA Platformu Yoluyla Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlüklere Yönelik Öğretmen Görüşleri
Duygu GÜR ERDOĞAN, Çiğdem AYANOĞLU
10.14689/enad.28.5

Öz: Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitim programlarının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformu üzerinden uzaktan eğitim yoluyla uygulanmasının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılarak, 107 öğretmene açık-uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu uygulanmış ve elde edilen veriler içerik analizi ile irdelenmiştir. Araştırma sonucuna göre, “EBA İnternet” ve “EBA Canlı Sınıf” uygulamalarında öğretmenler; uzaktan eğitime uygun etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmamalarını ve uzaktan eğitimde öğrenciler ile etkileşimlerinin sınırlı olmasını karşılaştıkları güçlükler olarak belirtmişlerdir. EBA’da yer alan içeriklerin kazanımlara uygun fakat niteliksel olarak basit, yetersiz olduğunu ve çoğuna ulaşılamadığını belirten öğretmenler, EBA platformunda seviyeye uygun yeterli ölçme içeriklerinin olmaması ve öğrencilerin uzaktan eğitim derslerinde sorulara cevap vermek istememelerinden dolayı öğretim faaliyetlerinde ölçme değerlendirme çalışmaları yapmakta zorlandıklarını ifade etmiştir. Ayrıca öğretmenler EBA platformunda programların daha verimli bir şekilde uygulanabilmesi için; oyun ile öğrenme, filmler, şarkılar, görseller, deney ve STEM etkinlikleri eklenmesi gerektiğini, canlı derslerde tahtayı daha pratik ve kullanışlı hale getiren bir uygulama oluşturulmasını önermiştir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemisi, EBA, eğitim programı, öğretmen.

102 Görüldü
28. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam