Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlilerinin Örgüt Kültürüne İlişkin Görüşleri
Devrim AKMAN, Didem KOŞAR
10.14689/enad.28.15

Öz: Bu çalışmanın amacı yabancı diller yüksekokullarında görev yapmakta olan öğretim görevlilerinin örgüt kültürüne ilişkin görüşlerini incelemektir. Bu çalışma nitel araştırma yönteminde, durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara’da bir devlet bir de vakıf üniversitesinin yabancı diller yüksekokulunda görev yapmakta olan maksimum çeşitlilik örneklem yöntemi kullanılarak araştırmaya dâhil edilen 15 öğretim görevlisi ile yürütülmüştür. Araştırmada öğretim görevlilerinin görüşlerini belirleyebilmek amacı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada birlikte yapılan her şey olarak anlamlandırılan örgüt kültürünün örgütlerde güçlü şekilde var olması için örgütlerde oryantasyon çalışmalarına, sosyale etkinliklerin sayısına, liyakate, demokratik bir yönetim şekline önem verilmesi gerektiği öğretim görevlileri tarafından vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgüt kültürü, yükseköğretim, yabancı diller yüksekokulu, öğretim görevlisi.

128 Görüldü
28. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam