Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Görme Yetersizliği Olan Yetişkinlerin Yönelim ve Bağımsız Hareket Sorunları ve Çözüm Önerileri
Banu ALTUNAY, Gülistan YALÇIN, Menekşe UYSAL SARAÇ
10.14689/enad.28.13

Öz: Bu araştırmanın amacı; görme yetersizliği olan yetişkinlerin yönelim ve bağımsız hareket becerilerinin kullanımı ve erişilebilirlikle ilgili yaşadıkları temel sorunları belirlemek, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, görme yetersizliği olan bireylerin; yönelim ve bağımsız hareket becerileriyle ilgili bildikleri, bu becerileri yerine getirirken ve toplu taşıma araçlarını kullanırken yaşadıkları sorunlar ele alınırken, en çok ihtiyaç duydukları ve öğrenmek istedikleri beceriler ile bu becerilerin öğretilmesini istedikleri ortam, kişiler ve öğretim şekli katılımcıların görüşlerine göre detaylı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmaya yetişkinlerden yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi demografik bilgilere göre en çok çeşitliliği sağlayacak şekilde 17 kişi katılmıştır. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme formu aracıyla toplanmıştır. Görüşmeler deşifre edilerek, bilgisayar destekli nitel veri analizi programı olan MAXQDA programına analiz edilmek üzere aktarılmıştır. Elde edilen verinin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların; yönelim ve bağımsız hareketle ilgili eğitim düzeylerinin oldukça düşük olduğu ve eğitimlere ihtiyaç duydukları, eğitim eksikliğinden, mimari/çevresel düzenlemelerin, ulaşımla ilgili alınan tedbirlerin uygun olmamasından, destekleyici teknoloji eksikliğinden, insanların tutumlarından, rehberlerin eğitimsizliğinden kaynaklanan kazalar yaşadıkları belirlenmiştir. Yetişkinlere yönelik çeşitli bina içi ve bina dışı rotaları, taşıtların kullanımını içeren YB programları geliştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Görme yetersizliği, Yönelim, Bağımsız hareket, Bağımsız harekette problemler.

101 Görüldü
28. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam