Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Ortaokul Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığı
Aslı YEŞİL, F. Ayşe BALCI KARABOĞA
10.14689/enad.28.3

Öz: Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açılarında eşitlikçi yönde bir değişme yaratmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu bir kamu ortaokulunda 11-12 yaş aralığında 6. sınıf öğrencisi olan 15 kız ve 14 erkek öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması tercih edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmanın alt problemlerine uygun olacak şekilde araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizi betimsel çözümleme ile yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre mevcut koşullarda ortaokul öğrencilerinin geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini benimsedikleri görülmüştür. Eylem planı uygulamasından sonra ise katılımcıların cinsiyet rollerine bakış açılarının toplumsal cinsiyet eşitliği lehine değiştiği tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmesinin temelinde yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının okullar aracılığı ile bireylere kazandırılması ve eğitim ortamlarının bu kazanıma uygun şekilde düzenlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı, eylem araştırması.

119 Görüldü
28. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam