Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Reggio Emilia-İlhamlı Anaokulunda Öğretmen Olma Süreci: Fenomenolojik Bir Araştırma
Tuğba AYDEMİR ÖZALP, Hatice Zeynep İNAN
10.14689/enad.27.8

Öz: Araştırmanın amacı Reggio Emilia-ilhamlı uygulamalar yapan okul öncesi öğretmenlerinin, Reggio Emilia öğretmeni olma sürecini nasıl anlamlandırdıklarını incelemek ve bu süreçteki yaşantılarını keşfetmektir. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden biri olan Olgubilim Araştırma Deseni kullanılmıştır. Veriler, yarı-yapılandırılmış görüşme soruları yoluyla elde edilmiştir. Veri toplama süreci, İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki Reggio Emilia-ilhamlı okullarda çalışan 20 okul öncesi öğretmeninin katılımıyla gerçekleşmiştir. Katılımcılar gönüllük esasına dayalı olarak ve amaçlı örnekleme stratejisiyle belirlenmiştir. Verilerin analizinde, verilerde tespit edilen benzerlik üzerine oluşturulan kodlar ve kategoriler ile yapılan tematik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, katılımcılar, Reggio Emilia-ilhamlı öğretmen olma sürecinde 5 aşamalı değişim süreci yaşamışlardır. Bu aşamalar sırasıyla şunlardır: 1. Reggio Emilia Yaklaşımı’nı ilk kez duyma, 2. Duyuşsal tepki verme, 3. Reggio Emilia Yaklaşımı’nı özümseme, 4. Karşılaştırma yapma, 5.Yerleşme. Bu araştırmadaki katılımcılar, Reggio Emilia-ilhamlı öğretmen olmayı, zevkli, eğlenceli, yoğun bir süreç ve çocukların kendi bilgilerini yapılandırma süreçlerinde çocuklara yardımcı olmayı içeren, bitmeyen bir yolculuk olarak anlamlandırmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk eğitimi, Reggio Emilia Yaklaşımı, Reggio Emilia-ilhamlı, öğretmen, olgubilim/fenomenoloji.

235 Görüldü
27. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam