Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Sınıf Öğretmeni Adayları Öğrencilerin Yazılı Çözümlerindeki Cebirsel Düşünme Biçimlerini Nasıl Fark Etmektedir?
Sümeyra DOĞAN COŞKUN
10.14689/enad.27.6

Özet: İç içe geçmiş tek durum desenli bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının öğrencilerin yazılı çözümlerindeki cebirsel düşünme yollarını fark etme becerilerini öğrenci çözümlerine dikkat etme, öğrencilerin çözümlerini yorumlama ve öğrencilerin çözümlerine nasıl yanıt vereceğine karar verme olmak üzere üç beceriyi dikkate alarak incelemektir. Çalışmanın katılımcılarını Türkiye'de bir devlet üniversitesinde sınıf öğretmenliği programına kayıtlı 32 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, sınıf öğretmeni adaylarının bir şekil örüntüsü sorusuna verilen dört öğrenci çözümüne verdikleri yanıtlar ile toplanmış ve Jacobs ve arkadaşları (2010) tarafından geliştirilen çerçeve ile analiz edilmiştir. Analizler öğretmen adaylarının dikkat etme ve yorumlamada sağlam kanıtlar sunamamalarına rağmen, nasıl yanıt vereceğine karar vermede sağlam kanıtlar sunabildiklerini göstermektedir. Spesifik olarak, sağlam kanıtlar sunan öğretmen adaylarının yüzdesi en yüksek nasıl yanıt vereceğine karar verme becerisinde, daha sonra yorumlama becerisinde ve en düşük yüzde ile dikkat etme becerisinde görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cebirsel düşünme, fark etme becerisi, sınıf öğretmeni adayları

203 Görüldü
27. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam