Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Hazırbulunuşluğu Düşük Olan İlkokul Birinci Sınıf Öğrencisine Doğal Sayıların Öğretimi Üzerine Bir Eylem Araştırması
Seyhan PAYDAR, Adem DOĞAN
10.14689/enad.27.3

Öz: Bu çalışma ilkokul birinci sınıfta öğrenim gören ve yaşıtlarına göre hazırbulunuşluğu düşük olan bir öğrencinin matematik dersindeki eksiklerinin giderilmesinin amaçlandığı bir eylem araştırması olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın katılımcısı 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde Ankara ilinin Haymana ilçesinde bir devlet ilkokulunda öğrenim görmekte olan ilkokul birinci sınıf öğrencisidir. Öğrenci seçiminde öğretmenin ders içi ve etkinliklerdeki gözlemleri, öğrenci ödev defterlerinin incelenmesi ve aile görüşmesi etkili olmuştur. Öğrencinin matematik dersine hazırbulunuşluk düzeyini belirlemek için ön çalışmalar, gözlemler ve görüşmeler yapılmıştır. Öğrencinin matematik dersini öğrenmede güçlük çekmesinde ailevi ve eğitimsel nedenlerin olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrenci okula uyum, okuma yazma, sosyal gelişim olarak akranlarından geride olduğu için bir eylem planı hazırlanarak birinci dönem kazanımlarının da edinilmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda öğrencinin ritmik sayma, anlamlı sayma, birebir eşleme, azlık çokluk karşılaştırmaları, toplama ve çıkarma işlemi yapma etkinliklerinde başarılı olurken sayının korunumu noktasında karmaşa yaşamaya devam ettiği görülmüştür. Elde edilen bulgular neticesinde velilerin okul öncesi çağdaki çocukların hazırbulunuşluğu konusunda bilinçlendirilmesinin öğrencilerin başarısını olumlu yönde etkileyeceği, burada tanımlanan sorunların önüne geçilebileceği öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İlkokul, hazırbulunuşluk, doğal sayılar, eylem araştırması

215 Görüldü
27. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam