Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Çocuk, Okul ve Aile Arasında Ortak Bir Dil Oluşturmak: Aile Katılımı Sürecinde Pedagojik Dokümantasyonun Kullanımı
Selda ARAS, Figen ŞAHİN, Arif YILMAZ, Ayça ÜLKER
10.14689/enad.27.14

Öz: Bu çalışmanın amacı okul aile iş birliğinin bir parçası ve bilgi paylaşım aracı olarak pedagojik dokümantasyonu ailelerin algı ve deneyimleri doğrultusunda incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni ile yürütülen çalışmada, veriler maksimum çeşitlilik örnekleme ile seçilen 27 ebeveynden yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Tümevarımsal analizler sonucunda ortaya çıkan bulgular öğrenmenin görünürlüğü, aile-okul köprüsü ile çocuk-ebeveyn-öğretmen iş birliği temaları altında toplanmıştır. Ailelerin algı ve deneyimleri doğrultusunda pedagojik dokümantasyonun; çocuğun okuldaki öğrenme deneyimlerinin, etkileşimlerin ve bunlara dair yansımalarının farkındalıklarını artıran, ebeveynlik konusunda yol gösteren, çocuk-aile iletişimini besleyen, gelişim ve öğrenmenin evde destekleyen ve okul aile ortaklığına katkı sağlayan bir araç olduğu ortaya çıkmıştır. Ailelerin eğitim sürecine katılmasının çocuklar ve öğrenme süreci açısından katkıları ele alındığında; çalışma bulgularının uygulamacılar, eğitim politikacıları ve program geliştiricileri için katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pedagojik dokümantasyon, okul-aile iş birliği, aile katılımı, erken çocukluk eğitimi

213 Görüldü
27. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam