Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Ortaöğretim Temel Düzey Matematik Dersi Öğretim Programı’nın Stake’in Yanıtlayıcı Değerlendirme Modeli ile Değerlendirilmesi
Nevin AVCI, Begüm ERİKÇİ, Ahmet OK
10.14689/enad.27.2

Öz: Bu çalışmanın temel amacı, Stake’in yanıtlayıcı değerlendirme modelini kullanarak bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (Turizm ve Otelcilik) uygulanan 11. sınıf Temel Matematik Dersi Öğretim Programı’nı (TDMDÖP) değerlendirmek ve bu program doğrultusunda işlenen derslerin öğrencilerin ihtiyaçlarına ve kariyer planlarına ne ölçüde yanıt verdiğini anlamaktır. Çalışmada, nitel araştırma deseni olarak durum çalışması kullanılmış olup; katılımcılar ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Veriler; devamlı gözlemler, doküman analizi ve 43 katılımcı ile yürütülen yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler, sistematik içerik analizi yoluyla tümevarımcı kodlama ve temalandırma yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçlar, 11. sınıf TDMDÖP’ye yönelik uygulamaların büyük ölçüde okulun ihtiyaçlarına cevap vermediğini ve öğrencilerin matematiksel becerilerini diğer derslere aktaramadıklarını ortaya çıkarmıştır. Öğrencilerin, matematik becerilerini günlük yaşamda bir ölçüde kullanabildikleri ancak bu becerilerden mesleklerinde faydalanma düzeylerinin oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Sonuçlar doğrultusunda, okul düzeyinde (mikro düzeyde) öğretmenlerin disiplinler arası iş birliğine gitmeleri; ilçe düzeyinde (mezzo düzeyde) okul performans kriterlerinin meslek liselerinin amaçlarına yönelik belirlenmesi; devlet düzeyinde (makro düzeyde) ise meslek liselerinin ihtiyaçlarına yönelik öğretim programlarının oluşturulması ve uygulanması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Program değerlendirme, Stake’in yanıtlayıcı değerlendirme modeli, mesleki ve teknik lise, temel düzey matematik dersi öğretim programı

234 Görüldü
27. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam