Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN: 2148-2624
Erken Çocukluk Dönemi Tanılı/Tanısız Çocukların Ev ve Okul Ortamındaki Davranış Örüntüleri ve Sosyal Yeterlilikleri
Meral MELEKOĞLU
10.14689/enad.27.5

Öz: Erken çocukluk döneminde yer alan tanılı ya da tanısız çocuklar bulundukları yaş ve gelişim özelliklerine göre belirli davranışlar ve sosyal beceriler göstermektedir. Çocukların çoğu problem davranış göstermekte ve yetersiz sosyal beceriler göstermektedir. Erken önleme ve müdahale çalışmaları açısından çocukların davranış örüntülerinin derinlemesine incelenmesi oldukça önemlidir. Çalışmanın amacı; özel eğitim tanısı olan ve olmayan erken çocukluk dönemi çocuklarının okul ve evdeki davranışlarını ve sosyal yeterlik düzeylerini birincil bakıcılar, öğretmenler ve yardımcı personeller açısından değerlendirmektir. Araştırma nitel araştırma yöntemi desenlerinden biri olan fenemololik bir araştırmadır. Araştırmaya 27 birincil bakıcı, 12 öğretmen ve yedi yardımcı personel katılmıştır. Araştırma, kaynaştırma/bütünleştirme eğitiminin yapıldığı bir devlet anaokulunda yürütülmüştür. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış bireysel ve odak grup görüşmeler ile toplanmıştır. Veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmaya göre çocuklar ev ve okul ortamında benzer davranışlar göstermektedir. Katılımcılara göre erken çocukluk döneminde çocukların birçok problem davranışları ve yetersiz sosyal becerileri bulunmaktadır. Bu problem davranışlar; dışa yönelim, içe yönelim ve antisosayal davranışlar olarak sıralanabilir. Sonuç olarak, bu araştırmada tespit edilen tanılı ve tanısız çocuklarla ilgili yaşanan sorunlar göz önüne alınarak kalıcı önleme çalışmalarının yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk, problem davranış, sosyal beceri

203 Görüldü
27. Sayı

Indexed By

 
#
Tamam